Voortgezet onderwijs
ouders

 

Ik heb een vraag over:

Andere vragen

Heb je een vraag die er niet bij staat? Neem dan contact  met ons op.

 • Wat is passend onderwijs?
  Passend onderwijs wil zeggen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij ze past. Op een reguliere school of op een school in het voortgezet speciaal onderwijs (vso).
 • Ondersteuning op school, wat is dat?
  In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke hulp een school geeft. Er is een verschil tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning is de hulp die iedere school kan bieden, zoals aanpassingen bij dyslexie of dyscalculie. Extra ondersteuning gaat verder. Daarvoor is vaak een plan nodig per leerling. Niet iedere school biedt dezelfde extra ondersteuning aan. Daarom is het van belang om goed te kijken welke ondersteuning nodig is en via welke school deze optimaal kan worden aangeboden.
 • Wat is een samenwerkingsverband?
  Reguliere scholen, scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en in het praktijkonderwijs (pro) werken regionaal met elkaar samen. Dat doen ze in een samenwerkingsverband (SWV). Daarin maken ze afspraken: bijvoorbeeld over welke hulp scholen bieden en voor welke leerlingen plaats is in voortgezet speciaal onderwijs. Ook overleggen ze met elkaar over de verdeling van het geld voor passend onderwijs. Al deze afspraken leggen ze vast in een ondersteuningsplan.
 • Wat is een ouder- en jeugdsteunpunt?
  Een ouder- en jeugdsteunpunt helpt ouders en leerlingen die vragen hebben over passend onderwijs. Ze vinden er informatie en kunnen vragen stellen. Ieder samenwerkingsverband passend onderwijs heeft een ouder- en jeugdsteunpunt.
 • Wat is een schoolbestuur?
  Schoolbesturen dragen de eindverantwoordelijkheid voor alle beslissingen die over de school gaan. Vaak vallen onder één bestuur meerdere scholen. Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat alle kinderen die zich hebben aangemeld of ingeschreven bij de school, passend onderwijs moeten krijgen. Dat hoeft niet altijd op een school van dat bestuur te zijn. Een schoolbestuur kan ook een andere school vinden die beter in staat is om hulp te bieden.
 • Wat is een ontwikkelingsperspectief?

  Als een leerling extra hulp nodig heeft, maakt de school een plan. Dat heet een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dat plan staat wat de school doet om de leerling prettig en goed te laten leren. Ook staan er doelen in.

  Een ontwikkelingsperspectief bestaat vaak uit twee delen: het uitstroomprofiel en het handelingsdeel. Het uitstroomprofiel gaat over het onderwijsniveau waar een leerling naartoe werkt. Het handelingsdeel gaat over de extra hulp om de doelen te halen. Ouders en school moeten het samen eens worden over dit deel. Het handelingsdeel wordt daarom ook ‘OOGO’ genoemd: ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’.

 • Wat betekent zorgplicht?
  Het bestuur van een school is verplicht om iedere leerling die is ingeschreven of aangemeld, passend onderwijs te geven. Dat noemen we de zorgplicht. De school kan die hulp niet altijd zelf bieden. Dan moet het bestuur helpen om een passende school te vinden voor de leerling.
 • Wanneer hebben scholen zorgplicht?

  De zorgplicht start wanneer een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij de school. En de zorgplicht eindigt wanneer de leerling op een andere school is aangemeld.

  In bepaalde gevallen heeft een school geen zorgplicht:

  • De school is vol.
  • De ouders onderschrijven de grondslag van de school niet. (Dit betekent dat zij het niet eens zijn met hoe de school over onderwijs of opvoeding denkt.)
  • De school is een cluster 1- of cluster 2-school. (Dit zijn scholen die geen samenwerkingsverband hebben. Die hebben een eigen toelating.)
 • Wat is leerplicht?
  Kinderen zijn van hun 5e tot hun 16e verjaardag leerplichtig. Dat wil zeggen dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. Deze leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 wordt. Heeft een leerling dan nog geen diploma, dan geldt de kwalificatieplicht.
 • Wat is kwalificatieplicht?

  Jongeren vanaf 16 jaar die nog geen diploma hebben, moeten tot hun 18e verjaardag onderwijs volgen.
  Dat noem je kwalificatieplicht. Het gaat om een diploma vwo, havo of mbo (niveau 2 of hoger).